RESMİ İLAN

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİĞDE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
110 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası             : 2019/162333 1-İdarenin

  1. Adresi                                  : Yenice Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi Arapdede Sokak 51200

NİĞDE MERKEZ/NİĞDE

  1. Telefon ve faks numarası        : 3882323500 - 3882323503
  2. Elektronik Posta Adresi   : nigde@saglik.gov.tr

 

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yerleri

c) Teslim tarihi

110 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü , NİĞDE EAH, , NİĞDE FTR EAH, Ulukışla İlçe Devlet Hastanesi, Çiftlik İlçe Devlet Hastanesi, ADSM, Bor Devlet Hastanesi

Sağlık tesislerimiz tarafından (her sağlık tesisi ayrı ayrı) sözleşme süresi boyunca en çok 5 kez sipariş verilecektir. Siparişler idarenin yazılı talebi üzerine her bir kısım için en geç 10 gün içerisinde teslim edilecektir

       
    Text Box: 110 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. Niğde İl Sağlık Müdürlüğü , NİĞDE EAH, , NİĞDE FTR EAH, Ulukışla İlçe Devlet Hastanesi, Çiftlik İlçe Devlet Hastanesi, ADSM, Bor Devlet Hastanesi Sağlık tesislerimiz tarafından (her sağlık tesisi ayrı ayrı) sözleşme süresi boyunca en çok 5 kez sipariş verilecektir. Siparişler idarenin yazılı talebi üzerine her bir kısım için en geç 10 gün içerisinde teslim edilecektir
 


ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi (varsa)

3- İhalenin

 

b) Tarihi ve saati

08.05.2019 - 11:00

       
  Text Box: b) Tarihi ve saati   Text Box: 08.05.2019 - 11:00


a) Yapılacağı yer                     : Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi ihale Salonu< >İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı NİĞDE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi Yenice Mah. Arap dede Sok. No:16 51200 Merkez / NİĞDE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

                                                                                                                        BASIN NO: 178

Gizlilik

Haber Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

• GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

© Copyright 2017 Sitemizdeki içeriklerin her hakkı saklıdır.

Yukarı Çık