RESMİ İLAN

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

NİĞDE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-

 

NİĞDE MERKEZ İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİM KAPSAMINDA ÖĞRENCİ TAŞINMASI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale Kayıt Numarası : 2019/310502

 

1-İdarenin

 

a) Adresi : ASAGI KAYABASI MAH. YENI MÜZE CAD. 5 51200 NİĞDE MERKEZ/NİĞDE

b) Telefon ve faks numarası : 3882323272 - 3882323274

c) Elektronik Posta Adresi : faltan@meb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

 

 

2-İhale konusu hizmetin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı  :

25 Adet Otobüs ve Minibüs tipi araçlarlar 355 öğrencinin taşınması işi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : ASAGI KAYABASI MAH. YENI MÜZE CAD. 51200 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAT. 1 DESTEK BÜROSU(TAŞIMALI EĞİTİM) MERKEZ/NİĞDE 

c) Süresi  : İşe başlama tarihi 09.09.2019, işin bitiş tarihi 19.06.2020

 

 

3- İhalenin

 

a) Yapılacağı yer : AŞAĞI KAYABAŞI MAHALLESİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU KAT 1 51200 MERKEZ NİĞDE 

b) Tarihi ve saati : 29.07.2019 - 11:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin  % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

 

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

 

 

25 adet otobüs ve minibüs tipi insan taşımak için üretilmiş en az 375 koltuklu araç

 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

 

4.4.1.

Kamu ve/veya özel sektörde yapılan her türlü öğrenci ve personel taşımacılığı

 

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AŞAĞI KAYABAŞI MAHALLESİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK (TAŞIMALI EĞİTİM BÜROSU) 51200 MERKEZ NİĞDE  adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

 Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 

14.Diğer hususlar:

 

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

                                                                                                BASIN NO: (331)

Gizlilik

Haber Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

• GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

© Copyright 2017 Sitemizdeki içeriklerin her hakkı saklıdır.

Yukarı Çık